Shipwreck’d on the Body Beautiful, or the Tats Dancing Man by Daniel A. Kelin, II